Om Enhanced Practice

Enhanced Practice

Enhanced Practice er et nyt kunstnerisk udviklings- og mentorprogram, der giver yngre kunstnere fra de syv kunstneriske uddannelser mulighed for at udvikle deres praksis i research-baserede, samarbejdsorienterede og socialt engagerede retninger. På tværs af musik, film, scenekunst og billedkunst skal det give indsigt i og støtte en bæredygtig udvikling af arbejdsmetoder for kunstnere, der i stigende grad befinder sig i og har brug for at placere sig i et hybridt kulturelt landskab. Et landskab, hvor grænserne mellem gængse genrer og discipliner er stadig mere flydende, og hvor det efterspørges at kunsten og kunstnere kan reagere på de samfundsmæssige udfordringer, der udfolder sig i dag.

Til hvert program udvælges 10 deltagere/grupper fra forskellige discipliner, der tilknyttes en individuel mentor fra en kulturinstitution og/eller kontekst relevant for deres praksis. Dertil følger de et fælles forløb, hvor forskellige kunstneriske arbejdsmetoder, strategier, vidensudveksling og ageren på tværs af kunstfeltet og øvrige discipliner og felter introduceres. Det skal bidrage til en refleksion over egen praksis og karrieremæssige handlerum, hvor både relationen til det omgivende samfund og den kunstneriske udvikling er i fokus. Programmet samtænkes med Videnscentrets øvrige aktiviteter og fokus på Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV, på engelsk Artistic Research).

Samlet sigter programmet mod:

  • Bidrage til kunstnerisk udvikling med et trans- og/eller post-disciplinært fokus
  • Styrke de deltagende kunstnere i udvikling og realisering af en bæredygtig praksis, samarbejder og kollektive processer
  • Styrke deltagernes viden om kunstnerisk udvikling og metoder
  • Give unge kunstnere værktøjer og perspektiver til at navigere forskellige typer af karriere i et komplekst post-pandemisk landskab
  • Udvide grænsefladen mellem kunst og andre videns/fagområder

Programmet arbejder med en tilgang til kunstnerisk udvikling som: transdisciplinær, bæredygtig/langsigtet, samfundsorienteret, kollaborativ, sparring gennem mentorskab og KUV/artistic research som metode.

Programmet løber fra 2021-2023, hvor der vil blive gennemført to udviklingsforløb, der hver strækker sig over 9 måneder. Det første forløb finder sted fra september 2021 til maj 2022. Et andet Call vil blive annonceret i foråret 2022.

Du kan læse mere om de udvalgte kunstnere i forløbet 2021-2022 her.

Tema: Transformation & Interdependence

Et overordnet tema danner rammen for hvert af de to udviklingsforløb. I 2021 er temaet Transformation & Interdependence, der stiller skarpt på sammenhænge og fælles afhængigheder inden for både kunsten og de aktuelle samfundsmæssige forandringer vi står overfor i dag. Den aktuelle situation har afsløret en sårbarhed i vores sammenkoblede globale verden og øget vores bevidsthed om den økologiske krise. Hvordan kan kunstnere reagere på og tage del i det, som kan beskrives som et tiltrængt behov for og uden tvivl sammenvævet forandring inden for kultur, økologi, teknologi og miljø? Transformation & Interdependence antyder at enhver bæredygtig forandring nødvendigvis opstår og må ses som sammenkoblet og kollektiv. Med temaet inviterer vi til at kortlægge og skabe forbindelser af indbyrdes afhængighed – både indenfor egen praksis og i relation til andre samfundsområder. Ønsket er at udvikle formater og arbejdsmetoder i kunstnerisk praksis, der svarer til det hybride kulturlandskab, vi ser udfolde sig i dag.

Format & output

Gennem løbende sparring, (peer)-udveksling og proces-dokumentation skal deltagerne udforme og forfine (engelsk: enhance) en ’programerklæring’ for deres praksis – en retning og metode for deres kunstneriske virke. Der er tale om en erklæring af et ståsted og fremtidig udvikling af praksis med et åbent resultat, da målet ikke er et færdigt værk eller produktion men en kvalificering af praksis. Programerklæringerne vil blive præsenteret i et afsluttende forum og må gerne forstærkes med hjælp af kunstneriske formater. Der arbejdes også med et uddannelsesmæssigt output med fokus på, hvad en transdisciplinær platform som Enhanced Practice kan bidrage med til samspillet mellem kunstuddannelserne og deres miljøer fremadrettet.