Om KUV

Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed

Center for Kunstnerisk Viden og Udviklings centrale arbejdsområde er Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV), der er en vigtig del af de videregående kunstneriske uddannelsers vidensgrundlag og som beskæftiger sig med opbygning af viden gennem kunstnerisk praksis. KUV giver kunstfaglige undervisere mulighed for, i afgrænsede projekter, både at videreudvikle og reflektere over egen kunstnerisk virke og de processer, der ligger bag ved produktionen af nye værker og samtidig undersøge og udvikle nye retninger og metoder inden for den kunstneriske praksis. Projekterne fører typisk frem til viden om den kunstneriske praksis i form af nyskabende produktioner, undervisningsmåder, kunstneriske metodologier, skriftlige refleksioner, teknologi- og materiale-studier og pædagogiske overvejelser (også kendt som PUV – Pædagogisk Udviklingsvirksomhed). Vidensdeling er derfor en vigtig del af arbejdet med KUV og centret understøtter dette gennem et fælles projekt-arkiv, udgivelser, KUV-Fora og tværfaglige programaktiviteter.

Vidensopbygning og vidensdeling

Som et felt for vidensopbygning og vidensdeling gennem kunstneriske erkendelser, er resultaterne af KUV ofte mangfoldige og specifikke for de forskellige kunstneriske discipliner. KUV-projekter underligger fleksible krav på dokumentation og refleksion over processen og det kunstneriske resultat. Dermed sikres en kontinuerlig udvikling af vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelser på højde med den vidensopbygning som forskning udgør på universiteterne. KUV kan sammenlignes med forskning, men er ikke det samme som vidensopbygning på natur-, samfunds- eller kulturvidenskabelige præmisser, da der er tale om en vidensproducerende handling i og gennem kunstnerisk praksis.

I Danmark har man på engelsk valgt at oversætte KUV til Artistic Research, og dermed indskriver man feltet i den internationale udvikling, der de seneste 30 år har fundet sted inden for kunstnerisk forskning som en særlig gren af praksis-baseret forskning, der udføres af kunstnere og adskiller sig fra den ”rene” kunstneriske praksis ved som nævnt at stille større krav til metode, refleksion og vidensdeling. Begrebet kunstnerisk forskning bruges dog ikke i de kunstneriske uddannelsers vidensgrundlag, og der er her endnu ikke etableret en progression, der fører fra BA/BFA og MA/MFA-programmerne til den så kaldte trejde cyklus – dvs. PhD-grader inden for praksis-baseret kunstforskning. KUV kan som et praksis-baseret vidensfelt dog alligevel være med til, med kunstens æstetiske og performative virkemåde, at berige og udfordre videnskabelige perspektiver såvel som intervenere i aktuelle samfundsspørgsmål.

Nytænkning, Fordybelse, Bæredygtighed

I Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling arbejder vi med en bred forståelse af, hvilke former KUV kan antage og samtidig med respekt for forskellige kunstneriske traditioner. Udover vores arbejde med kvalitetssikring indenfor feltet vil vi gerne fremhæve tre aspekter af hvordan KUV bidrager til udvikling af kunstnerisk praksis, gennem: Nytænkning, Fordybelse og Bæredygtighed:

  • Nytænkning fordi KUV giver plads til det kunstneriske eksperiment, hvor nye teknikker og metoder udvikles og afprøves, både inden for den specifikke kunstneriske disciplin og ofte tværkunstnerisk, i dialog med andre vidensfelter samt aktuelle teknologiske og samfundsmæssige udviklinger

  • Fordybelse fordi det netop står enhver udøver frit at formulere rammerne for det endelige output, f.eks. et nyt værk og/eller ny viden i form af kunstneriske arbejdsmetoder, der ikke på forhånd er dikteret af en specifik kommerciel eller institutionel måde at producere på.

  • Bæredygtigheden i det den kunstneriske praksis styrkes gennem de dokumentations og refleksionskrav, der stilles til KUV-projekter, samt ved at give kunstnere værktøjer til både at udvikle og formidle sin kunstneriske viden. Dette skaber fremtidige karrieremuligheder i og ud over faglige grænser og en transparens i den kunstneriske praksis, som gør det nemmere  for andre faggrupper at interagere med den.

KUV-Puljen

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling koordinerer og sekretariatsbetjener KUV-puljen, som er Kulturministeriets pulje til Kunstnerisk udviklingsvirksomhed. De videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, der er hovedfinansieret af Kulturministeriet, kan søge puljen. Den projektansvarlige skal være fast tilknyttet på den institution, der ansøger. KUV-Puljens formål er at styrke indsatsen inden for KUV på uddannelserne og dermed også styrke institutionernes vidensgrundlag. 
Se ansøgningsprocedure og retningslinjer.

Mere information om KUV

Et udvalg nedsat af Kulturministeriet formulerede i en rapport fra 2012 en kort definition af KUV som ”en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet”. Du kan læse hele rapporten her.

Du kan finde eksempler på KUV-projekter fra de videregående kunstneriske uddannelser under menupunktet KUV-Projektarkiv her på siden. Arkivet udvides løbende.

Under menupunktet Netværk (oven) kan du finde yderligere ressourcer inden for KUV og Artistic Research både nationalt og internationalt.

De forskellige kunstneriske uddannelser har vær især udviklet fagspecifikke strategier for, hvordan de varetager KUV som en del af vidensgrundlaget. Herunder kan du læse mere om de enkelte skolers strategier.