Enhanced Practice: Call 2021-22

EP_call_web_72dpi2
10/06/2021 - 29/07/2021

Enhanced Practice: Call 2021-22

Enhanced Practice er et nyt transdisciplinært udviklings- og mentorprogram for nyuddannede kunstnere fra en af de syv kunstneriske uddannelser. Det er organiseret af uddannelsesinstitutionernes fælles Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, og skal give yngre kunstnere på tværs af musik, film, scenekunst og billedkunst mulighed for at udvikle deres praksis i research-baserede, samarbejdsorienterede og socialt engagerede retninger. Til det første forløb af dette 9 måneders program er vi særligt interesseret i kunstnere, der ønsker at beskæftige sig med temaet Transformation & Interdependence, som bredt forholder sig til de udfordringer, som udfolder sig inden for kunsten, kulturen og samfundet i den nuværende pandemi og ikke mindst i den post-pandemiske tid.

Deadline for ansøgninger: 29. juli (midnat)

Ansøg her

Som deltager i programmet vil du få tilknyttet en individuel mentor fra en kulturinstitution og/eller kontekst, der er relevant for din praksis og samtidig følge en række fælles moduler bestående af lectures og workshops. Formålet er at støtte en bæredygtig udvikling af arbejdsmetoder for kunstnere, der i stigende grad befinder sig i og har brug for at placere sig i et hybridt kulturelt landskab, hvor grænserne mellem gængse genrer og discipliner er stadig mere flydende. Programmet giver dig mulighed for af afsøge en research-baseret, langsigtet og kollaborativ praksis, hvor både relationen til omverden/det omgivende samfund og din kunstneriske udvikling er i fokus.

Samlet sigter programmet mod:

  • Bidrage til kunstnerisk udvikling med et trans- og/eller post-disciplinært fokus.
  • Styrke de deltagende kunstnere i udvikling og realisering af en bæredygtig praksis, samarbejder og kollektive processer.
  • Styrke deltagernes viden om kunstnerisk udvikling og metoder.
  • Give unge kunstnere værktøjer og perspektiver til at navigere forskellige typer af karriere i et komplekst post-pandemisk landskab.
  • Udvide grænsefladen mellem kunst og andre fagområder.

Tema: Transformation & Interdependence

Den aktuelle situation og nærværende pandemi har afsløret den sårbarhed, der ligger i den sammenkoblede globale verden og har øget bevidstheden om den økologiske krise. Hvordan kan kunstnere reagere på og tage del i det, som kan beskrives som et tiltrængt behov for og uden tvivl sammenvævet forandring inden for kultur, økonomi, teknologi og miljø? Det overordnede tema Transformation & Interdependence antyder at enhver bæredygtig forandring nødvendigvis opstår og må ses som sammenkoblet og kollektiv. Vi inviterer deltagere til at kortlægge og skabe forbindelser af indbyrdes afhængighed – både inden for deres egen praksis og i relation til andre samfundsområder. Ønsket er at udvikle formater og arbejdsmetoder i kunstnerisk praksis, der svarer til det hybride kulturlandskab, vi ser udfolde sig i dag.

Tidsperiode

Programmet løber fra September/oktober 2021 til maj 2022 med plads til 10 kunstnere. Et andet Open Call vil blive annonceret i 2022.

Format & forventet output

Med løbende sparring, (peer)-udveksling og procesdokumentation skal deltagerne over de 9 måneder udforme og forfine (engelsk: enhance) en ’programerklæring’ for deres praksis – en retning og metode for deres kunstneriske virke fremadrettet. Programerklæringens afsæt er den kunstneriske udvikling og metode med et åbent outcome, da målet ikke er et færdigt værk eller produktion men en videreudvikling af praksis.

Programerklæringen skal munde ud i et færdigt ’statement’, der kan demonstreres gennem værkskitser, tekst, lyd, video, performance etc., og vil blive præsenteret til sidst i programmet i et offentligt forum.

Deltagerne vil også blive inviteret til at tage del i Center for Kunstnerisk Viden og Udviklings øvrige aktiviteter, der er centreret om kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Ansøgningsprocedure

Du ansøger med en første skitse til din ’programerklæring’, der beskriver intentionen og retningen for din kunstneriske udvikling med baggrund i din nuværende praksis og som relaterer sig til det overordnede tema Transformation and Interdependence. Denne skitse er foreløbig og skal fungere som en indledende beskrivelse af den videre kunstneriske udvikling, du ønsker.

I udvælgelsen vil der særligt blive lagt vægt på potentialet for videreudvikling af skitsen inden for programmets rammer samt det tværdisciplinære fokus eller retning.

Formelle kriterier

Programmet kan søges af kunstnere, der er dimitteret fra en af de syv kunstneriske uddannelser inden for det sidste år (afgang 2020 og 2021) og som er motiveret for at udfolde deres praksis på tværs af genre og kunstneriske formater, og interesseret i at indgå i en kollektiv dialog med de øvrige deltagere.

Du skal kunne deltage i programmets forskellige dele, der løber over de 9 måneder i varierende intensitet. Det vil være muligt at tilpasse det individuelle mentorforløb til øvrige aktiviteter og projekter, du arbejder med. De fælles moduler vil blive afholdt på faste datoer.

De syv kunstneriske uddannelser er:
Den Danske Filmskole
Den Danske Scenekunstskole
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium
Det Jyske Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium

Ansøgning

Ansøgninger kan indsendes på både dansk og engelsk. Bemærk at programmet primært afholdes på dansk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Kort personlig motivation for at deltage i programmet (max. 300 ord)
  • Skitse til ’programerklæring’ (max. 500 ord), der beskriver din nuværende praksis og den retning du ønsker at udvikle den i, og hvordan denne udvikling relaterer sig til det overordnet tema. Inkluder også tanker om specifikke kontekster/kvalifikationer, som du ser relevant for din udviklingsproces (organisatorisk, teknisk etc.)
  • Fuldt CV og kort bio (bio max. 200 ord)
  • Portfolio (max. 4 A4-sider) – du kan inkludere link til video/lyd, hvis relevant

Der ansøges gennem Kunstakademiets online portal.
Vær opmærksom på, at vi benytter Statens e-rekrutteringssystem til ansøgninger i tråd med GDPR-regler, så bliv ikke forvirret, når du møder ansøgningsskemaet.

Deadline for ansøgninger er 29. juli, 2021. De udvalgte kunstnere vil få besked i slut august.

Ansøg her

Jury

Alle fremsendte ansøgninger, som opfylder kriterierne, vil blive læst og vurderet af en faglig jury bestående af:

Bjarke Svendsen: leder af ALICE, tidligere SNYK
Liv Helm: teaterchef på Husets Teater, initiativtager til TOASTER og grundlægger af HAUT
Pernille Skov: leder af CAKI, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation
Kristoffer Gansing: professor og leder af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, tidligere kunstnerisk leder af transmediale, Berlin

For spørgsmål skriv til koordinator Annemette Friis på: ep@artisticresearch.dk

Download Call som PDF

EP_call_web_72dpi2
10/06/2021 - 29/07/2021